button1
(1) 成虫

オオシロアシヒメハマキ Phaecasiophora fernaldana